หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links

:: :: ประกาศ : กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการฯ (แจ้งวัฒนะ) กำหนดจ่ายบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ...ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจนกระทั่งหมดคิวสุดท้ายของวัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.58 เป็นต้นไป) สอบถาม โทร. 0-2141-9889
Service

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน กรณีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
สามารถแจ้งได้หลายวิธี ดังนี้

 1. คนต่างด้าวดำเนินการแจ้งด้วยตนเอง หรือ
 2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง หรือ
 3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  (เหมาะสำหรับแรงงานประเภทคนงานรับใช้ในบ้าน) หรือ
 4. เข้าร่วมโครงการระบบการแจ้งที่พัก 90 วันของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผ่านการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี
  (เหมาะสำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก)


เอกสารประกอบการรายงานตัว 90 วัน กรณีคนต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตนเอง

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) และบัตร ตม.6 (TM.6)
 2. แบบฟอร์ม ตม. 47
  (โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน ดูตัวอย่าง
  => ชื่อ - สกุล กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
  => ส่วนที่อยู่ ให้กรอกเป็นภาษาไทยโดยละเอียดที่สุด, และกรอกเบอร์โทรศัพท์ทั้งของลูกจ้าง และของนายจ้างที่สามารถติดต่อได้ ในช่องเบอร์โทรศัพท์ )
  (สำคัญ!!) แรงงานต่างด้าว ต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา ลงในแบบฟอร์ม ตม. 47 และในบัตร ตม.6 ด้วย****
 3. ใบแจ้งกำหนดนัดรายงานตัว
 4. หลักฐานการทำงาน (ให้นำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารดังกล่าวให้หลังจากดำเนินการแจ้ง 90 วัน เสร็จสิ้น)
  • กรณีได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้แสดงใบอนุญาตทำงานที่กระทรวงแรงงานออกให้ (บัตรเขียว)

*****การรายงานตัวในครั้งแรก*****
แรงงานต่างด้าว หรือนายจ้าง ควรจะมาดำเนินการด้วยตนเองเอกสารประกอบการรายงานตัว 90 วัน กรณีแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า(ถึงหน้าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย หรือหน้าที่ได้รับการตรวจลงตราครั้งสุดท้าย)
 2. สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว) ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง
 4. แบบฟอร์ม ตม. 47
  (โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน ดูตัวอย่าง
  => ชื่อ - สกุล กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
  => ส่วนที่อยู่ ให้กรอกเป็นภาษาไทยโดยละเอียดที่สุด, และกรอกเบอร์โทรศัพท์ทั้งของลูกจ้าง และของนายจ้างที่สามารถติดต่อได้ ในช่องเบอร์โทรศัพท์ )
  (สำคัญ!!) แรงงานต่างด้าว ต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา ลงในแบบฟอร์ม ตม. 47 และในบัตร ตม.6 ด้วย****
 5. หลักฐานการทำงาน
  • กรณีได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้สำเนาใบอนุญาตทำงานที่กระทรวงแรงงานออกให้ (บัตรเขียว) โดยต้องยังไม่หมดอายุ หรือ
  • กรณีที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ให้สำเนาเอกสารต่อไปนี้
   1) ใบรับคำขอจากกระทรวงแรงงาน ที่ยังไม่ถึงกำหนดวันนัดรับใบอนุญาตทำงาน
        (หากถึงกำหนดแล้วท่านจะต้องไปรับใบอนุญาตทำงาน(บัตรเขียว) แต่หากยังไม่ได้
        ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานฯ เพื่อเลื่อนวันนัดรับใบอนุญาตฯ มาให้เรียบร้อย)
   2) ใบเสร็จรับเงินจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
   3) ทร. 38/1

 6. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 คืนให้แก่คนต่างด้าว เมื่อได้รับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วัน ในครั้งถัดไป

 7. นำเอกสารตามข้อ 1-6 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 10 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่

 8. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)

  (ส่วนงานรับแจ้งการอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว)

  อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5

  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

  *****การรายงานตัวในครั้งแรก*****
  แรงงานต่างด้าว หรือนายจ้าง ควรจะมาดำเนินการด้วยตนเอง

  คำเตือน

  • คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักร เกินกว่า 90 วัน โดยไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้าเกินกว่าที่กำหนด จะต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับหมายเหตุ

 • การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 • หากคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร แล้วเดินทางกลับเข้ามาใหม่ ให้เริ่มนับวันรายงานตัวกรณีอยู่เกินกว่า 90 วันใหม่ นับแต่วันเดินทางเข้าครั้งล่าสุด ทุกกรณี
 • คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด (ตามคำสั่งสตม.ที่ 222/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553)
 • หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดแจ้งรายงานตัว คนต่างด้าวจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย
 • การแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีไม่แจ้งที่พักภายในกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้ง คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท
 • อย่าหลงเชื่อบุคคลที่จะมีการแอบอ้างหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแทน
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120

เข้าชม