หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
 
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th

:: พันธกิจ :: Immigration Division 1 would like to announce the change of the Queue Cards’ timing at Government Complex branch from: 08.30–16.30hrs to 08.30–15.30hrs starting 1st September 2015. Our service will be provided at normal office hours from 08.30–16.30hrs or until the last queue.
  Authority
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอื่นๆ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
  ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ

   

  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นๆ 
  ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
  ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Number of viewers for http://bangkok.immigration.go.th :

   
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120