หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links

:: :: ประกาศ : กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการฯ (แจ้งวัฒนะ) กำหนดจ่ายบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ...ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจนกระทั่งหมดคิวสุดท้ายของวัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.58 เป็นต้นไป) สอบถาม โทร. 0-2141-9889
Service
รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
  เอกสารของคนต่างด้าว
 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
 3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ ( สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
 5. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
 6. แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว
  เอกสารของนายจ้าง
 7. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 9. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 10. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
  เอกสารของคนต่างด้าว
 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
 3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
 5. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
 6. แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว
  เอกสารของนายจ้าง
 7. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 8. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 10. สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
 11. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

  ** เอกสารกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รายการที่ 7-12 ต้องประทับตราบริษัท
หมายเหตุ : 
 • จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ
 • ติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว , ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ และศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ
 • สามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้ 30 วัน
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120

เข้าชม