หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links

:: :: ประกาศ : กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการฯ (แจ้งวัฒนะ) กำหนดจ่ายบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ...ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจนกระทั่งหมดคิวสุดท้ายของวัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.58 เป็นต้นไป) สอบถาม โทร. 0-2141-9889
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558


*
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

* งานตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว

* การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

* การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

* การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม

* การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย

* การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

* การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa)

* การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

* การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง

* การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อย่)

* การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

* การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

* การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

* การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514

* การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520


>>> หรือคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชน >>>

 

All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120

เข้าชม