หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
 
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th

:: Notice :: Immigration Division 1 would like to announce the change of the Queue Cards’ timing at Government Complex branch from: 08.30–16.30hrs to 08.30–15.30hrs starting 1st September 2015. Our service will be provided at normal office hours from 08.30–16.30hrs or until the last queue.
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 70/2560 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน (แบบ สตม.4)
บันทึก 8 Զع¹ 2560อ่านต่อ-->
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 5 Զع¹ 2560อ่านต่อ-->
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนร่วมใจน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมนิทรรศการ ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์ ณ ลานอิเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ ๗ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
บันทึก 1 Զع¹ 2560อ่านต่อ-->
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 5 Ҥ 2560อ่านต่อ-->
รายงานประจำเดือน งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 5 ¹ 2560อ่านต่อ-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 8 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดรายชื่อประเทศที่ ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อรับการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวัน (ฉบับที่ 2) ดังนี้
1. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)
3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar)
4. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Viet Nam)
5. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
บันทึก 24 չҤ 2560อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2560 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.60 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60 เป็นต้นไป
บันทึก 6 չҤ 2560อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันใช้บังคับ แบบ ตม.1-14 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดิม พ.ศ.2559 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 ดังนี้
๑. แบบ ตม.1 - 5 แบบใหม่ และ แบบ ตม.7 - 14แบบใหม่ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
๒. แบบ ตม.6 แบบเดิม ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 เป็นต้นไป
๓. สำหรับแบบ ตม.6 แบบใหม่ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการ โดยจะให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60
บันทึก 10 Ҿѹ 2560อ่านต่อ-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด อาจเป็นเหตุให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงยกเว้นไม่ทำการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เฉพาะคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามนัยมาตรา ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ประกอบหนังสือ กองคดี กรมตำรวจ ที่ ๐๕๐๓(ส)/๑๓๐๘๐ ลง ๑ สิงหาคม ๒๕๒๒
บันทึก 19 Ҥ 2560อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการเตรียมตัวเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560
บันทึก 30 ѹҤ 2559อ่านต่อ-->
หน้าที่ ข่าวที่ 1 - 10 จาก 10 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]

Number of viewers for http://bangkok.immigration.go.th :

   
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120