-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ประกาศ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
การส่งประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี ๒๕๕๕
บันทึก 31 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แก้ไขแผนผังที่นั่งสอบ การทดสอบความรู้ภาษต่างประเทศ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
บันทึก 26 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ
บันทึก 25 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
ขอเชิญข้าราชการตำรวจและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
บันทึก 25 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ในการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ตม.๔)
บันทึก 23 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
โครงการ"ประชาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด"
บันทึก 23 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศยกเลิกสอบข้อเขียน
บันทึก 23 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ และเลื่อนกำหนดการทดสอบ
บันทึก 20 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการตำรวจ ภายนอกสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้ารับการทดสอบความรู้ภาาษาต่างประเทศ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
บันทึก 10 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจ เข้ารับการทดสอบ ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของ ของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
บันทึก 4 กรกฎาคม 2555อ่านต่อ-->
หน้าที่ 17 ข่าวที่ 161 - 1610 จาก 10 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : May, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐