-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ประกาศ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
บันทึก 13 เมษายน 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
บันทึก 9 เมษายน 2555อ่านต่อ-->
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๔๑ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บันทึก 3 เมษายน 2555อ่านต่อ-->
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๖๐ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้ำราชการตำรวจ
บันทึก 3 เมษายน 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน รหัสประจาตัวสอบ ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบ ข้อเขียนและขอบเขตวิชาสอบ ในการคัดเลือกข้าราชการตารวจชั้นประทวน ยศดาบตารวจ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕
บันทึก 30 มีนาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครข้าราชการตารวจ นอกสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้ารับการทดสอบ ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของ ของข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 28 มีนาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครข้าราชการตารวจ ภายในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้ารับการทดสอบ ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของ ของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
บันทึก 28 มีนาคม 2555อ่านต่อ-->
วีดีทัศน์ สตม. สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
บันทึก 26 มีนาคม 2555อ่านต่อ-->
ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาต(Visa On Arrival) และการปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
บันทึก 21 มีนาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕ สายตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 20 มีนาคม 2555อ่านต่อ-->
หน้าที่ 17 ข่าวที่ 161 - 1610 จาก 10 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : August, 2015
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐