-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ประกาศ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
¢èÒÇ »ÃСÒÈ »ÃСǴÃÒ¤Ò ¨Ñ´«×éÍ ¨Ñ´¨éÒ§
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ตม.4)
ºÑ¹·Ö¡ 15 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
สำเนาคำสั่ง สตม.ที่ 159-162/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่องแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ºÑ¹·Ö¡ 15 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
ºÑ¹·Ö¡ 10 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานของ สตม. ประจำปี ๒๕๕๕
ºÑ¹·Ö¡ 10 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ผลการปฏิบัติราชการ และจัดเก็บเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ รายงานโดย ฝอ.3 (งานยุทธศาสตร์) บก.อก.สตม.
ºÑ¹·Ö¡ 8 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร ทำหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง) ประจำปี พ.ศ.2555
ºÑ¹·Ö¡ 1 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
คำสั่ง กองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ ๑๔๗/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๕ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน(ตม.๔) (สอบวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕)
ºÑ¹·Ö¡ 1 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
การส่งประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี ๒๕๕๕
ºÑ¹·Ö¡ 31 áҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แก้ไขแผนผังที่นั่งสอบ การทดสอบความรู้ภาษต่างประเทศ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
ºÑ¹·Ö¡ 26 áҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ
ºÑ¹·Ö¡ 25 áҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
˹éÒ·Õè 17 ¢èÒÇ·Õè 161 - 1610 ¨Ò¡ 10 ¢èÒÇ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : July, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐