-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ผลงานดีเด่นตามนโยบาย ตร.
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ประกาศ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
¢èÒÇ »ÃСÒÈ »ÃСǴÃÒ¤Ò ¨Ñ´«×éÍ ¨Ñ´¨éÒ§
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ
ºÑ¹·Ö¡ 16 Ҥ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ
ºÑ¹·Ö¡ 5 Ҥ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ºÑ¹·Ö¡ 2 Ҥ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
เฉพาะวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2555 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานซอยสวนพลู ปิดให้บริการชั่วคราว
ºÑ¹·Ö¡ 27 ѹ¹ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง ถอนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ, เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และแต่งตั้งข้าราชกำรตำรวจ
ºÑ¹·Ö¡ 24 ѹ¹ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ นอกวาระประจำปี
ºÑ¹·Ö¡ 20 ѹ¹ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ºÑ¹·Ö¡ 17 ѹ¹ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ
ºÑ¹·Ö¡ 10 ѹ¹ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
หนังสือเวียน แจ้งมติการประขุม อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่10/2555 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2555
ºÑ¹·Ö¡ 24 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) (ใช้ในการประเมินผลหน่วยงานในสังกัด สตม.) ฉบับแก้ไข
ºÑ¹·Ö¡ 18 ԧҤ 2555ÍèÒ¹µèÍ-->
˹éÒ·Õè 17 ¢èÒÇ·Õè 161 - 1610 ¨Ò¡ 10 ¢èÒÇ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : July, 2016
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐