-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: ประกาศ :: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นไป กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดรับบัตรคิว จากเดิมเวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111
   
 
ข่าว ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
บันทึก 27 มิถุนายน 2555อ่านต่อ-->
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๐๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง ถอนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บันทึก 14 มิถุนายน 2555อ่านต่อ-->
คำสั่ง กองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ ๑๑๒ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืแประกาศนียบัตรวิชชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๕ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน(ตม.๔)
บันทึก 7 มิถุนายน 2555อ่านต่อ-->
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๙๘-๑๐๑ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บันทึก 7 มิถุนายน 2555อ่านต่อ-->
คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๐๒ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บันทึก 2 มิถุนายน 2555อ่านต่อ-->
แผนที่ สตม.(ปรับปรุง 24 พ.ค.55)
บันทึก 24 พฤษภาคม 2555อ่านต่อ-->
ตารางการฝึกอบรมของ ฝอ.9 บก.อก.สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
บันทึก 17 พฤษภาคม 2555อ่านต่อ-->
ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ สตม. ปี 2555 จาก ฝอ.5 บก.อก.สตม. เพื่อให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง
บันทึก 4 พฤษภาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้ำราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บันทึก 2 พฤษภาคม 2555อ่านต่อ-->
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๕ สายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.7) จานวน ๔๐ อัตรา
บันทึก 26 เมษายน 2555อ่านต่อ-->
หน้าที่ 17 ข่าวที่ 161 - 1610 จาก 10 ข่าว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]
   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : November, 2015
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐