หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
 
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th

:: :: Immigration Division 1 would like to announce the change of the Queue Cards’ timing at Government Complex branch from: 08.30–16.30hrs to 08.30–15.30hrs starting 1st September 2015. Our service will be provided at normal office hours from 08.30–16.30hrs or until the last queue.
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
* ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
แผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

* ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ด้านทุนสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
* ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 รองรับแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
 
คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2553
* ดาวน์โหลดคู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551และ พ.ศ.2553
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ตม.1


*
คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2553

* คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552

* คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2551

 

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (กำกับดูแลตนเองที่ดีของ ตร.
ตัวชี้วัดที่ 3.1.21)
 
* กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
* ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1


*
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2552-2555

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2554

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2553

*
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2552

* คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

 

Number of viewers for http://bangkok.immigration.go.th :

   
All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120