-->
หน้าหลัก หน่วยงาน เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่าน ตม. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ติดต่อ
download form
[ english ]
<
งานบริการ
ค่าธรรมเนียม
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การขอ Re-entry Permit
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
การขออยู่ต่อฯแรงงานต่างด้าว
โครงการเพิ่มศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
การแจ้งพ้นหน้าที่
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
ขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว)
คำถามที่ถามบ่อย
Web links
   
Google
WWW
http://bangkok.immigration.go.th
 
 

:: :: กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
   
   
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ด้านทุนสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
* ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 รองรับแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
 
คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2553
* ดาวน์โหลดคู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551และ พ.ศ.2553
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ตม.1


*
คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2553

* คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552

* คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2551

 

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (กำกับดูแลตนเองที่ดีของ ตร.
ตัวชี้วัดที่ 3.1.21)
 
* กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
* ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2552-2555

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2554

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2553

*
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2552

* คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

 

   
จำนวนผู้เข้าชม http://bangkok.immigration.go.th :
 
Website Update : February, 2015
   
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐