หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links

:: :: ประกาศ : กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการฯ (แจ้งวัฒนะ) กำหนดจ่ายบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ...ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจนกระทั่งหมดคิวสุดท้ายของวัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.58 เป็นต้นไป) สอบถาม โทร. 0-2141-9889
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
* ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
แผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

* ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ด้านทุนสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
* ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 รองรับแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
 
คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2553
* ดาวน์โหลดคู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตาม กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551และ พ.ศ.2553
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ บก.ตม.1


*
คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2553

* คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552

* คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2551

 

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (กำกับดูแลตนเองที่ดีของ ตร.
ตัวชี้วัดที่ 3.1.21)
 
* กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
* ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1


*
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2552-2555

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2554

* แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2553

*
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประจำปีงบประมาณ 2552

* คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

 

All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120

เข้าชม