หน้าหลัก เกี่ยวกับ เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง Checkpoints พรบ. ติดต่อ
download form
[ EN ]
อัตราค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนบริการ
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
What's news
คำถามที่ถามบ่อย
Web links

:: การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก :: ประกาศ : กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการฯ (แจ้งวัฒนะ) กำหนดจ่ายบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ...ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจนกระทั่งหมดคิวสุดท้ายของวัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.58 เป็นต้นไป) สอบถาม โทร. 0-2141-9889
Service
การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry Permit)
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุด แต่ถ้าก่อนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาใน ราชอาณาจักรได้อีก เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่
 
วิธีการแจ้งยื่น

ยื่นโดยวิธีการปกติ
1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเงินค่าธรรมเนียม
2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ยื่นโดยวิธีจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต (Re-entry Permit Queue Online) บริการเฉพาะที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น
       เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRY PERMIT)
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงเปิดให้จองคิวบริการผ่านเว็บไซต์http://bangkok.immigration.go.th  และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไว้ล่วงหน้า
       ในวันเวลากำหนดนัดหมาย ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือเดินทางมาประทับตราอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม 
โดยระบบจะพิมพ์แบบคำขอ ตม.8 และถ่ายภาพ ให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียวกัน (ONE STOP SERVICE)  ในเวลาไม่เกิน 5 นาที
ภายใต้เงื่อนไขเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง

ขั้นตอนการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต มีดังนี้
1. เข้าสู่ระบบการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดยเลือกแบนเนอร์ Book Appointment to Apply for Re-entry Permit intro the Kingdom
2. กรอกข้อมูลในระบบ และตามแบบคำขอ ตม.8
3. กำหนดวันเวลาจองคิวรับบริการ
4. รับรหัสการจองคิว
5. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามวันเวลานัดหมาย โดยเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

หมายเหตุ : จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

เอกสารประกอบยื่นคำร้อง

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)
  2.แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมติครูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตม. 8
  3. สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้

  • หน้าข้อมูลบุคคล
  • หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
  • หน้าแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี)
  • หน้าประทับตราอนุญาตเข้าราชอาณาจักรครั้งล่าสุด
  • หน้าประทับตราอนุญาตขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี)

  4. บัตรขาออก (ตม.6) และสำเนา 1 ฉบับ
  5. เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร)
  6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับหนึ่งครั้ง และ 3,800 บาท สำหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง

สถานที่ยื่นคำร้อง

1. สำหรับคนต่างด้าวที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยื่นที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ชั้น 2 อาคารบี (ด้านทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

2. สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ที่พำนักอาศัยและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ยื่นที่
1) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
2) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง
3) ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ

3. สำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายพิเศษ คือ กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ยื่นที่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

4. สำหรับบริการการจองคิวผ่านอินเตอร์เน็ต ให้บริการเฉพาะที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

All rights reserved by Immigration Bureau 507 Soi Suan Plu Sathorn Bangkok 10120

เข้าชม