กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

     กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริการงานขออยู่ในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร งานตรวจลงตรา โดยให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) สำหรับกฎหมายพิเศษ ดังนี้
กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


อำนาจหน้าที่ในการให้บริการ
1. การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าว
2. การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
3. การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
4. การดำเนินการเกี่ยวกับการขอแก้ไขตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ใน ราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน
6. การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง

ประเภทของคนต่างด้าวที่มารับบริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานฯ
คนต่างด้าวผู้ซึ่งมีสิทธิจะยื่นคำขอฯ  ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน     มีดังนี้.- 

1.คนต่างด้าว ซึ่งเป็นนักลงทุน  ผู้บริหาร  หรือผู้ชำนาญการ และบิดามารดา
  คู่สมรสหรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
2.คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศ
  ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ และบิดามารดา
  คู่สมรส  หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
3.คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร  ผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งได้รับสิทธิ พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน   และกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุตร 
  ซึ่งอยู่ในความอุปการะ
4.คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
  และบิดามารดา  คู่สมรส  หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
5.คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
  บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร  ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
6.คนต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศ
  ธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ
  ซึ่งได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย  และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร   
  ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
7.คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบิดามารดา
  คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
8.คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค  และบิดามารดา
  คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
9.คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
10.คนต่างด้าวตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ : คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร  หรือผู้ชำนาญการ   ต้องปฏิบัติในนิติบุคคล
ที่มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าหรือทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า   30 ล้านบาท 

ที่ตั้ง : ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์  0-2209-1100   หมายเลขโทรสาร    0-2209-1193


อาคารจัตุรัสจามจุรี
แผนที่การเดินทาง 
การเดินทางมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)
วิธีที่ 1 โดยรถโดยสารประจำทาง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งวิ่งผ่านอาคารจัตุรัสจามจุรี ได้แก่ รถประจำทาง : สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 172, 501

 

วิธีที่ 2 โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานีสามย่าน ทางออกประตู 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน


วิธีที่ 3 โดยรถไฟฟ้าลอยฟ้า บีทีเอส
เดินทางโดยรถไฟฟ้า บีทีเอส ลงที่สถานี ศาลาแดง เดินเท้าไปยังถนนพระราม 4 ไปทางแยกสามย่าน ก่อนถึงแยกที่สอง
อาคารจัตุรัสจามจุรี จะอยู่ด้านขวามือติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน

วิธีที่ 4 โดยพาหนะส่วนตัว หรือรถรับจ้างเหมาคัน (TAXI)
เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว หรือรถรับจ้างเหมาคัน (TAXI) ตามเส้นทาง ถนนพญาไท จากห้างมาบุญครอง และผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแยกสามย่าน อาคารจัตุรัสจามจุรี อยู่ด้านซ้ายมือของทางแยก