1พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
2พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๔๐
3พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
4พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑