การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
เกี่ยวกับหน่วยงาน
last updater July, 2016


ประกาศ
การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

   ด้วยปรากฎว่ามีคนต่างด้าวบางจำพวกซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและอยู่เกินกำหนด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทย
   ประเทศไทยจึงออกคำสั่งและข้อบังคับ ห้ามคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร โดยสิ้นสุดการอนุญาต (Overstay) เป็นระยะเวลานาน มิให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1  ซึ่งรับผิดชอบให้บริการคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการ ณ ที่ทำการ 4 แห่ง ดังนี้


1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ณ เมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์
2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ณ อิมพีเรียล ลาดพร้าว
3. ศูนย์บริการ One Stop Service สำน้กงานอาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (เฉพาะกฎหมายพิเศษ
)
4. สำนักงานศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ติดต่อรับบริการงานขออยู่ในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน งานขอรับการตรวจลงตรา (NON.LA)
ที่ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ณ เมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์  0-2463-2040 และ 0-2463-2044-6 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ณ อิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว ชั้น 5
หมายเลขโทรศัพท์  0-2530-4535-6 และ 0-2530-4660-1 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง

งานบริการขออยู่ในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร งานตรวจลงตรา โดยให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) สำหรับกฎหมายพิเศษ ดังนี้ กฎหมายคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อที่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)

หมายเลขโทรศัพท์  0-2209-1100   หมายเลขโทรสาร    0-2209-1193

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง

บริการงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน งานขอมีถิ่นที่อยู่ งานขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก งานทะเบียนคนต่างด้าว งานสลักหลังแจ้งออก สำหรับคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ติดต่อที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 2 (ด้านทิศใต้) ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 7 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9889  หมายเลขโทรสาร    0-2143-8228
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว สามารถจอดรถที่บริเวณอาคารจอดรถด้านหลังอาคาร

โปรดทราบ!!
- เพื่อความสะดวกของผู้มารับบริการ โปรดเตรียมรูปถ่ายและสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้พร้อม โดยเฉพาะสำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว ,
รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี) , บัตร ตม.6) และรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. หรือขนาด 2 นิ้ว ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คลิก ดูรายการเอกสาร
- เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อรับบริการ โปรดใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะหรือรถขนส่งมวลชน

     

สู่่..........กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑
Click here For English