การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
เกี่ยวกับหน่วยงาน
สู่ ...กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑
ประกาศ : กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  ณ ศูนย์ราชการฯ (แจ้งวัฒนะ) กำหนดจ่ายบัตรคิวตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ...ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือจนกระทั่งหมดคิวสุดท้ายของวัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.58 เป็นต้นไป) สอบถาม โทร. 0-2141-9889
[Eng]

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1  ซึ่งรับผิดชอบให้บริการคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการ ณ ที่ทำการ 5 แห่ง ดังนี้


1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง
3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ
4. ศูนย์บริการ One Stop Service สำนักงานอาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (เฉพาะกฎหมายพิเศษ
)
5. สำนักงานศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ที่พำนักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถติดต่อรับบริการ :
- งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
- งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน
- งานขอรับการตรวจลงตรา (NON LA)
- งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

ได้ ณ ที่ทำการ 3 แห่ง ได้แก่
  1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว (ชั้น 5)
        โทรศัพท์ 0-2530-4535-6 และ 0-2530-4660-1 <คลิกดูแผนที่>

  2. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) (ชั้น 3)
        โทรศัพท์ 0-2147-5643 , 0-2147-5644<คลิกดูแผนที่>

  3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ (ชั้น 1)
        โทรศัพท์ 0-2408-5602<คลิกดูแผนที่>

เปิดทำการตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

งานบริการขออยู่ในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร งานตรวจลงตรา โดยให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) สำหรับกฎหมายพิเศษ ดังนี้ กฎหมายคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อที่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)

หมายเลขโทรศัพท์  0-2209-1100   หมายเลขโทรสาร    0-2209-1193

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง

บริการงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร งานรับแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน งานขอมีถิ่นที่อยู่ งานขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก งานทะเบียนคนต่างด้าว งานสลักหลังแจ้งออก สำหรับคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ติดต่อที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 2 (ด้านทิศใต้) ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 7 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-9889  หมายเลขโทรสาร    0-2143-8228
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
คลิกที่นี่ ดูแผนที่ตั้ง

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว สามารถจอดรถที่บริเวณอาคารจอดรถด้านหลังอาคาร

โปรดทราบ!!
- เพื่อความสะดวกของผู้มารับบริการ โปรดเตรียมรูปถ่ายและสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้พร้อม โดยเฉพาะสำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว ,
รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี) , บัตร ตม.6) และรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. หรือขนาด 2 นิ้ว ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คลิก ดูรายการเอกสาร
- เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อรับบริการ โปรดใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะหรือรถขนส่งมวลชน