ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)


ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

ให้บริการเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่พักอาศัยและทำงานอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. บริการงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
2. บริการงานรับแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน
3. งานขอรับการตรวจลงตรา
4. งานขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา เวลา 10.30 - 12.30 และ 13.30 - 18.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดบริการ 2 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1 : ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวฯ ณ เมเจอร์ ฮอลลีวูด สุขสวัสดิ์
หมายเลขโทรศัพท์  0-2463-2040 และ  0-2463-2044-6
เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป


ที่ตั้ง


แห่งที่ 2 : ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวฯ ณ อิมพีเรียล ลาดพร้าว
หมายเลขโทรศัพท์  0-2530-4535-6 และ  0-2530-4660-1
เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป


ที่ตั้ง