ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล/ ตรวจลงตรา/ ขออยู่ต่อฯ แรงงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / ตรวจลงตรา / ขออยู่ต่อฯ แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้ว (อนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 / 13 กุมภาพันธ์ 2568) แต่ยังไม่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / รับการตรวจลงตรา / ขออยู่ต่อฯ (VISA) สามารถมาดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ – ตรวจลงตรา – ขออยู่ต่อฯ  ไอทีสแควร์ หลักสี่ (ชั้น T) โดยทำการจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ ที่เว็บไซต์ของ “กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1” (เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น /// กรณีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและทำงานในเขตต่างจังหวัด กรุณาติดต่อ ตม.ในเขตจังหวัดนั้น ๆ)

⏰ เว็บไซต์จองคิวออนไลน์ :   https://bit.ly/3IPFo94

  • คู่มือการจองคิวออนไลน์ : shorturl.at/lrS25
  • เอกสารสำหรับจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล : shorturl.at/fvxEN

ระยะเวลาดำเนินการ :  7 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่ : ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ – ตรวจลงตรา – ขออยู่ต่อฯ ไอทีสแควร์ หลักสี่ (ชั้น T)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 062-407-5479 (งานตรวจลงตรา) , 080-230-5730 (งานจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / ขออยู่ต่อฯ)