ผ่อนผัน Re Entry ช่วง สงกรานต์ 67 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค.67

ผ่อนผัน Re Entry ช่วง สงกรานต์ 67 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค.67

มติ ครม. 26 มี.ค.67 ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ถือวีซ่า L-A ตามประเภท ดังต่อไปนี้
  1. แรงงานที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราและมีระยะเวลาอนุญาตคงเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค.67
  2. แรงงานในภาคประมง (หนังสือคนประจำเรือเล่มสีเขียว และ สีเหลือง) ที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราและมีระยะเวลาอนุญาตคงเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค.67
  3. แรงงานที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม. ต่างๆ ที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตราและมีระยะเวลาอนุญาตคงเหลือไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พ.ค.67 และผู้ติดตาม
ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 💦 ประจำปี พ.ศ.2567 “ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค.67 ” ️ โดยได้รับการยกเว้นการยื่นคำขอการทำ Re – Entry แต่ต้องเดินทางกลับเข้ามาภายในวันที่ 15 พ.ค.67 หากกลับไม่ทัน ให้ถือว่า การอนุญาตสิ้นสุด
*** หากคนต่างด้าวประสงค์จะกลับหลังจากวันที่ 15 พ.ค.67 ก่อนเดินทางออกให้ยื่นคำขอการทำ Re Entry ตามปกติ ***