ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66

โดยเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)
  • 🏢 ณ ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ชั้น T ศูนย์การค้าไอทีแสควร์
  • 💥 โดยให้นายจ้างจองคิวมารับบริการทางระบบออนไลน์

(กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ให้บริการเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น /// กรณีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนและทำงานในเขตต่างจังหวัด กรุณาติดต่อ ตม.ในเขตจังหวัดนั้น ๆ)

📄  อกสารที่ใช้เก็บอัตลักษณ์บุคคล มีดังนี้
  1. ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 (เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน)
  2. ใบเสร็จรับเงินจากกรมการจัดหางาน (1,450 บาท)
  3. หลักฐานการจองคิวออนไลน์จากระบบ
โดยให้จัดทำเอกสารข้างต้นเป็น 2 ชุด
🔸 ชุดที่ 1   บก.ตม.1 เก็บเป็นหลักฐาน
🔸 ชุดที่ 2  คืนให้คนต่างด้าวหลังจากเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
📱 ระบบจองคิวออนไลน์เก็บอัตลักษณ์บุคคล:
ℹ️ วิธีการจองคิวออนไลน์เก็บอัตลักษณ์บุคคล:

จองคิวออนไลน์