IMM_1
พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน
รอง ผบก.ตม.1
พ.ต.อ.ปฏิญญา จีรชนาสิน
รอง ผบก.ตม.1
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
รอง ผบก.ตม.1
พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร
รอง ผบก.ตม.1

ผู้กำกับการ

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ธัญดา เลาห์ทวี
ผกก.ฝอ.บก.ตม.1
ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง พรชนก เพชรกาฬ
ผกก.1 บก.ตม.1
พ.ต.อ.ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร
ผกก.2 บก.ตม.1
พ.ต.อ.ธวัชชัย หนองบัว
ผกก.3 บก.ตม.1
ว่าที่ พ.ต.อ.กาจภณ ปฐมัง
ผกก.สืบสวน บก.ตม.1