เพื่อความสะดวกและลดความแออัดระหว่างรอรับบริการ ผ่าน QR Code