Personal Identity’s Data Collection For migrant worker of three nationality

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง
Categories:

???????? ประชาสัมพันธ์ ????????

✴ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ✴  (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ???? เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง (รวมทั้งหมด 3 แห่ง) ได้แก่
1. บริเวณลานจอดรถร้านชายคาพักกายติดกับ อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
2. ตลาดสดสี่แยกหนองจอก
3. ถนนพระราม 2 ซอย 16
สำหรับกลุ่มแรงงานสัญชาติ ???????? #เมียนมา ???????? #ลาว ???????? #กัมพูชา  ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
???? จองคิวผ่านเว็บไซต์ www.immbkklabour.com
หมายเหตุ : ศูนย์เก็บอัตลักษณ์ จะเปิดดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 นี้ เท่านั้น (ไม่มีการขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อไปอีก)

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง