One Stop Service (BOI)

เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2209-1100 หรือ โทร. 1111

กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)

สามารถติดต่อขอรับบริการ :
– งานขออยู่ในราชอาณาจักร
– งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน
– งานขอรับการตรวจลงตรา
– งานขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก Re-Entry

โดยให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) สำหรับกฎหมายพิเศษ ดังนี้ :

 • กฎหมายคนเข้าเมือง
 • กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
 • กฎหมายว่าด้วยการลงทุน
 • กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์บริการ One Stop Service (กม.พิเศษ และ BOI) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์ 0-2209-1100    แฟกซ์ 0-2209-1193

เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ประเภทของคนต่างด้าวที่มารับบริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานฯ

คนต่างด้าวผู้ซึ่งมีสิทธิจะยื่นคำขอฯ ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน มีดังนี้

 1. คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักลงทุน ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ และบิดามารดา คู่สมรสหรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 2. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับสิทธิ พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะ 
 4. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการและบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 5. คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 6. คนต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศ ธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 7. คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 8. คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 9. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
 10. คนต่างด้าวตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ : คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ต้องปฏิบัติในนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าหรือทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท