Tag: แรงงานต่างด้าว

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล/ ตรวจลงตรา/ ขออยู่ต่อฯ แรงงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / ตรวจลงตรา / ขออยู่ต่อฯ แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้ว (อนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 / 13 กุมภาพันธ์ 2568) แต่ยังไม่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / รับการตรวจลงตรา / ขออยู่ต่อฯ (VISA) สามารถมาดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม [...] Read More

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม )  ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้ว (อนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 / 13 กุมภาพันธ์ 2568) ให้มาดำเนินการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ต่อ VISA) โดยการจองคิวออนไลน์  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้ ⏰ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จองคิวออนไลน์ระหว่างวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ติดต่อศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวที่ได้จองคิวไว้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคิวนัดหมายใหม่อีกครั้ง จองคิวออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.immigration.go.th/?page_id=20131 [...] Read More

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม )  ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้ว (อนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 / 13 กุมภาพันธ์ 2568) ให้มาดำเนินการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ต่อ VISA) โดยการจองคิวออนไลน์  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้ ⏰ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จองคิวออนไลน์ระหว่างวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ติดต่อศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวที่ได้จองคิวไว้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคิวนัดหมายใหม่อีกครั้ง จองคิวออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.immigration.go.th/?page_id=20131 [...] Read More

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ที่ผ่านการเก็บอัตลักษณ์บุคคลหรือได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว สามารถขออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ ณ ศูนย์ตรวจอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ชั้น T ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ⏰สามารถนัดหมายล่วงหน้าโดยจองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://tinyurl.com/ydpyuuww หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ 🔖 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  คลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม Read More

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64   แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 ที่ผ่านการเก็บอัตลักษณ์บุคคลหรือได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว สามารถขออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ ณ ศูนย์ตรวจอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ชั้น T ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ⏰สามารถนัดหมายล่วงหน้าโดยจองคิวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://tinyurl.com/ydpyuuww หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ 🔖 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565  คลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม Read More