คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจำพวก เข้าอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าว บางจำพวก เข้าอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

“ข้อ 5 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร”
คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา SMART VISA เมื่อครบกำหนดระยะเวลาอนุญาต หากประสงค์อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีก ให้ยื่นคำขอก่อนระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิมสิ้นสุด ตามแบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ตม.7) และแบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก หรือ ตม.8 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และชำระค่าธรรมเนียม ในอัตราปีละ 10,000 บาท ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานฯ ศูนย์บริการแรงงานเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง หรือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ”

“ข้อ 6 การรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยทุก 1 ปี”
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ(SMART VISA) ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักเมื่อพำนักในราชอาณาจักรครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร โดยยื่นแบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 1 ปี ตาม แบบ ตม.91 ที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานฯ หรือหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง หรือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อนวันครบกำหนด 15 วัน หรือหลังวันครบกำหนด 7 วัน

แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป