ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบคนต่างด้าว

ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบคนต่างด้าว
ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบคนต่างด้าว