ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 65 และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว เร่งดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 65 และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว เร่งดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พ.ค.66 กำหนดผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ตามมติ ครม. 5 ก.ค.65 และที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ให้รีบมาดำเนินการ ที่ ตม.ในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงประชาสัมพันธ์นายแจ้งและลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระเงินแล้ว รีบดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า NON L-A ที่ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ดังนี้

  • กรณีขอรับการตรวจลงตรา NON L-A (ตราแรก)

สำหรับแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามกลุ่ม มติ ครม.ดังนี้
* กลุ่มเดิม มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563
* กลุ่มเดิม มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563
* กลุ่มเดิม มติ ครม. 28 กันยายน 2564 (วีซ่าเดิมสิ้นสุดก่อน 1 Nov 2021)
ที่ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 13 ก.พ.66 แต่ยังไม่ได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON L-A) ถึงวันที่ 13 ก.พ.66 หรือวันที่ 15 พ.ค.66 สามารถมาดำเนินการขอรับการตรวจลงตรา (ตราแรก) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่ :

ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว บิ๊กซี ดอนเมือง (สะพานใหม่) เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-147-5643


  • กรณีขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่า NON L-A) 

สำหรับแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่า) ถึงวันที่ 13 ก.พ.67 หรือ 13 ก.พ.68 ให้รีบมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ :

– ศูนย์ฯ บิ๊กซี ดอนเมือง (สะพานใหม่) โทร. 02-147-5644

– ศูนย์ฯ อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว โทร. 02-530-453502-530-4536

– ศูนย์ฯ บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ โทร. 02-408-5602

⏰ จองคิวออนไลน์ต่อวีซ่าได้ที่ =>  Online Appointment IMM.1