ตอบคำถามที่ถามบ่อย

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน

หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

เอกสารประกอบ
1. แบบคำขอ
2. สำเนาหนังสือแจ้งความจากสถานีตำรวจ
3. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีรูปถ่าย (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่
5. หนังสือจากสถานทูตถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอความร่วมมือให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำเนาตราเข้าในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้กับคน ต่างด้าวนั้น

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. ให้คนต่างด้าวพบเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการงานเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางกองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เพื่อยื่นคำร้อง และกรอกข้อมูล รายละเอียดเช่น ชื่อ สกุล เลขที่หนังสือเดินทาง วันเดือนปี ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และเที่ยวบิน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของคำขอและตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่
และจะต้องมีใบแจ้งความร้องทุกข์
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
4. เมื่อพบข้อมูลการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องก็จะดำเนินการสำเนาตราขาเข้าให้กับคนต่างด้าวต่อไป
5. กรณีคนต่างด้าวมีการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรให้ไปพบเจ้าหน้าที่ยังแผนกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลง ตรา หรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 แล้วแต่กรณีเพื่อสำเนาตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอฟังผลการพิจารณาให้อยู่ต่อหรือรอฟังผลการพิจารณาคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมายเหตุ กรณีเคยมีการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สามารถติดต่อยื่นคำร้องที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2141-7884

บก.ตม. 1

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 Tel. 0-2141-9889
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาติทำงาน (กม.พิเศษ และ BOI) จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 Tel. 0-2209-1100 ต่อ 1004
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว (อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว) จันทร์-ศุกร์ 10.30 – 18.30 Tel. 0-2530-4535 ถึง 6 หรือ 0-2530-4660-1
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว (บิ๊กซี สะพานใหม่) จันทร์-ศุกร์ 10.30 – 18.30 Tel. 0-2147-5643 หรือ 0-2147-5644
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว (บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ) จันทร์-ศุกร์ 10.30 – 18.30 Tel. 0-2408-5602

ยกเว้นวันหยุดราชการ

ข้อควรทราบ กรณีคนต่างด้าวเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้าง หรือพ้นหน้าที่ (เลิกจ้าง/ออกจากงาน) 

เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ตามเหตุผลที่ร้องขอตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ (เปลี่ยนแปลงนิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้าง หรือ พ้นหน้าที่) หรือเปลี่ยนเหตุผลการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแตกต่างไปจากที่ร้องขอ จะมีผลทำให้การอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรดังกล่าวจะสิ้นสุดลงทันที และจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้รวมถึงครอบครัวผู้ใช้สิทธิติดตามด้วย

รายการเอกสารประกอบการแจ้งยกเลิกวีซ่า กรณีเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้าง หรือพ้นหน้าที่ (เลิกจ้าง/ออกจากงาน) ณ กก.2 บก.ตม.1 มีดังนี้

 1. จดหมาย ถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อแจ้งคนต่างด้าวพ้นหน้าที่ (โดยจะต้องระบุวันที่ออกจากงานให้ชัดเจน หากไม่ระบุวันที่ออกจากงาน จะถือว่าออกจากงานตามวันที่ที่ออกจดหมาย) ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท พร้อมลงชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวผู้พ้นหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ต้องประทับตราพ้นหน้าที่ในเล่มหนังสือเดินทางดังกล่าว)

หมายเหตุ :
การแจ้งพ้นหน้าที่ (ยกเลิกวีซ่า)จะทำให้การอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงทันที โดยจะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งพ้นหน้าที่ในวันที่เลิกจ้าง (วันสุดท้ายของการทำงาน) และกรุณาติดต่อแจ้งยกเลิกวีซ่ากับด่านตรวจคนเข้าเมืองเดิมที่ท่านได้เคยยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไว้

เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามจำนวนวันที่คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน วันละ 500 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท

การอยู่เกินกำหนดอนุญาต อาจถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ 1/2558

กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว
ระยะเวลาที่อยู่เกิน ระยะเวลาที่ห้ามเข้าราชอาณาจักร
เกินกว่า 90 วัน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี 5 ปี
เกินกว่า 3 ปี 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี 10 ปี

 

กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดำเนินคดี
ระยะเวลาที่อยู่เกิน ระยะเวลาที่ห้ามเข้าราชอาณาจักร
ไม่เกิน 1 ปี 5 ปี
เกินกว่า 1 ปี 10 ปี

เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามจำนวนวันที่คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน วันละ 500 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 507 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ควบคุมกำกับ ดูแลหน่วยงานในสังกัด โดยแบ่งตามกองบังคับการ ดังนี้

 1. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  (ชื่อย่อ  บก.ตม.1)
 2. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  (ชื่อย่อ  บก.ตม.2)
 3. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3  (ชื่อย่อ  บก.ตม.3)
 4. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4  (ชื่อย่อ  บก.ตม.4)
 5. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5  (ชื่อย่อ  บก.ตม.5)
 6. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  (ชื่อย่อ  บก.ตม.6)

บก.ตม. 1

เขตพื้นที่รับผิดชอบ : เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ยกเว้น ด่าน ตม.ท่าอากาศยาน และด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ

รับผิดชอบให้บริการเกี่ยวกับ การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร/การย้ายตราประทับในหนังสือเดินทาง/การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว/การแจ้งหนังสือเดินทางหรือ บัตร ตม.6 สูญหาย/การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร/การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry) /การขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา/งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่/งานทะเบียนคนต่างด้าว/งานสืบสวนปราบปราม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


บก.ตม. 2 

มีภารกิจในการตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทาง เข้า – ออก ราชอาณาจักรไทย ผ่านทางท่าอากาศยาน จำนวน  5  แห่ง ดังนี้

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง
 3. ท่าอากาศยานภูเก็ต
 4. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่

บก.ตม. 3 

รับผิดชอบงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน 25 จังหวัด + 1 ด่าน(ท่าเรือกรุงเทพ) ดังนี้

 • ตม.จว.กาญจนบุรี
 • ตม.จว.จันทบุรี
 • ตม.จว.ฉะเชิงเทรา
 • ตม.จว.ชลบุรี
 • ตม.จว.ชัยนาท
 • ตม.จว.ตราด
 • ตม.จว.นครนายก
 • ตม.จว.นครปฐม
 • ตม.จว.นนทบุรี
 • ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์
 • ตม.จว.ปราจีนบุรี
 • ตม.จว.ปทุมธานี
 • ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา
 • ตม.จว.เพชรบุรี
 • ตม.จว.ระยอง
 • ตม.จว.ราชบุรี
 • ตม.จว.ลพบุรี
 • ตม.จว.สระแก้ว
 • ตม.จว.สระบุรี
 • ตม.จว.สิงห์บุรี
 • ตม.จว.สมุทรปราการ
 • ตม.จว.สมุทรสาคร
 • ตม.จว.สมุทรสงคราม
 • ตม.จว.สุพรรณบุรี
 • ตม.จว.อ่างทอง
 • ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ

บก.ตม. 4 

รับผิดชอบงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20  จังหวัด ดังนี้

 • ตม.จว.บึงกาฬ
 • ตม.จว.หนองคาย
 • ตม.จว.เลย
 • ตม.จว.หนองบัวลำภู
 • ตม.จว.อุดรธานี
 • ตม.จว.สกลนคร
 • ตม.จว.นครพนม
 • ตม.จว.ขอนแก่น
 • ตม.จว.กาฬสินธุ์
 • ตม.จว.มุกดาหาร
 • ตม.จว.มหาสารคาม
 • ตม.จว.ร้อยเอ็ด
 • ตม.จว.ยโสธร
 • ตม.จว.อำนาจเจริญ
 • ตม.จว.ชัยภูมิ
 • ตม.จว.นครราชสีมา
 • ตม.จว.บุรีรัมย์
 • ตม.จว.สุรินทร์
 • ตม.จว.ศรีสะเกษ
 • ตม.จว.อุบลราชธานี

บก.ตม. 5

รับผิดชอบงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ดังนี้

 • ตม.จว.เชียงราย
 • ตม.จว.พะเยา
 • ตม.จว.เชียงใหม่
 • ตม.จว.ลำพูน
 • ตม.จว.ลำปาง
 • ตม.จว.แม่ฮ่องสอน
 • ตม.จว.แพร่
 • ตม.จว.น่าน
 • ตม.จว.อุตรดิตถ์
 • ตม.จว.พิษณุโลก
 • ตม.จว.เพชรบูรณ์
 • ตม.จว.พิจิตร
 • ตม.จว.ตาก
 • ตม.จว.สุโขทัย
 • ตม.จว.นครสวรรค์
 • ตม.จว.กำแพงเพชร
 • ตม.จว.อุทัยธานี

บก.ตม. 6

รับผิดชอบงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตภาคใต้ จำนวน 17 จังหวัด ดังนี้

 • ตม.จว.นราธิวาส
 • ตม.จว.ภูเก็ต
 • ตม.จว.สงขลา
 • ตม.จว.สตูล
 • ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
 • ตม.จว.กระบี่
 • ตม.จว.พังงา
 • ตม.จว.นครศรีธรรมราช
 • ตม.จว.ปัตตานี
 • ตม.จว.ยะลา
 • ตม.จว.ระนอง
 • ตม.จว.ชุมพร
 • ตม.จว.ตรัง
 • ตม.จว.พัทลุง
 • ด่าน ตม.เบตง

เป็นงานในรับผิดชอบของ กก.3 บก.สส.สตม.


การเยี่ยมผู้ต้องกักสามารถเยี่ยมได้ในวันราชการ จันทร์-ศุกร์ 

– เวลาเข้าเยี่ยมปกติ

 • 09.45 – 10.30 น. และ 11.15 – 12.00 น.  สำหรับผู้ต้องกักทั่วไป
 • 12.00 – 13.00 น.  สำหรับผู้ต้องกักสำคัญ

– เวลาเข้าเยี่ยม (กรณีพิเศษ) สำหรับสถานฑูต, ทนายความ

 • 13.00 -15.00 น.

ติดต่อ งานห้องกัก กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.)  ณ ซอยสวนพลู  โทร. 0-2287-3129