ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 1 ลง 7 เม.ย.63 และ ฉบับที่ 2 ลง 23 เม.ย.63