ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคิวอัตโนมัติ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคิวอัตโนมัติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,107,744.06 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทหกสตางค์)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ ทางเว็บไซต์ https://bangkok.immigration.go.th/

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-9894 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email : [email protected]  ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565

 

ประกาศและเอกสารประกวดราคา2022-12-21.pdf

×

 

ร่าง-Tor65117152919_25651215152539_2.pdf

×