📣📣ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ K จำกัดคิวผู้มารับบริการ 300 คิว/วัน ศูนย์ฯ เมืองทองธานี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดในขณะนี้ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความแออัด ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ บก.ตม.1 จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะมายื่นเรื่องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี (เคาน์เตอร์ K)
– งานขออยู่ต่อระยะสั้น ประเภทยกเว้นการตรวจลงตรา ผ.30, ผ.ผ.14, ผ.ผ.30, ผ.ผ.90, NON-30, NON-90/ VISA On Arrival (TR-15) / Transit VISA (TS) /Courtesy VISA (CY) /APEC
– หนังสือเดินทางสูญหาย , บัตรขาออก (ตม.6) สูญหาย
– แก้ไขตราประทับ
– ย้ายเล่มหนังสือเดินทาง
⚠ ปิดรับบัตรคิวเวลา 15.30 น. โดยจำกัดคิวผู้มารับบริการ 300 คิว/วัน ⚠
***ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่20 กรกฎาคม 2564***
บก.ตม.1 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 

บก ตม1.ประชาสัมพันธ์