กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จัดให้มีพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จัดให้มีพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันปราบปราม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาล

พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ พลตำรวจตรีภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2567 (10 วัน) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามสั่งการ พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยให้ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 บูรณาการร่วมกับหน่วยร่วมปฏิบัติ เช่น กองบังคับการตำรวจนครบาล 1, กองบังคับการตรวจท่องเที่ยว 1, กองบังคับการตำรวจราจร, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ, สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เทศกิจ และอาสาสมัคร

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในการมาเที่ยวและเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกปี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงได้กำหนดให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นสถานที่จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดมาตรการ ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวที่ดี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผู้บังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ลงพื้นที่พบปะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน (มาตรา 37) การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (มาตรา 38) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ร่วมถึงช่องทางการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (e – Service) และการให้บริการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Extension) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และประหยัดเวลา เมื่อชาวต่างชาติต้องมาขอรับบริการด้านคนเข้าเมือง