ร่างประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่คนต่างด้าวงานขออยู่ต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่คนต่างด้าวงานขออยู่ต่อประเภทท่องเที่ยว (เคาน์เตอร์ J), งานขออยู่ต่อประเภทคนเดินทางผ่านและยกเว้นการตรวจลงตรา (เคาน์เตอร์ K) และจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง