เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบคิว

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคิวอัตโนมัติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จำนวน 1 โครงการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ ทางเว็บไซต์ https://bangkok.immigration.go.th/

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-9894 ในวันและเวลาราชการ หรือ Email : [email protected]

 

ร่างประกาศประกวดราคา2022-12-15.pdf

×

 

ร่างเอกสารประกวดราคา2022-12-15.pdf

×

 

ร่าง-Tor65117152919_25651215152539_2.pdf

×