ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคิวอัตโนมัติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคิวอัตโนมัติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ ทางเว็บไซต์ https://bangkok.immigration.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-9894 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม หรือทำประชาพิจารณ์ โปรดแจ้งมายังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ผ่านทาง Email : [email protected]