เปิดรับจองวัตถุมงคลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ร่วมกับไปรษณีย์ไทย

รับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2563 ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งและที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู

พิธีเททองหล่อพระฯ
พิธีเททองหล่อพระฯ
พิธีเททองหล่อพระฯ
พิธีเททองหล่อพระฯ
พิธีเททองหล่อพระฯ

ประวัติหลวงพ่อเข้าเมือง

หลวงพ่อเข้าเมือง เดิมมีแต่พระเศียรหักแค่คอวางขัดอยู่กับกิ่งไม้ที่ประตูทางเข้า-ออก
ของกองตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)เก่า ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานทูตเยอรมัน ต่อมา พ.ต.ต.แสวง  แก้วผลึก หัวหน้าแผนกการเงินได้อัญเชิญพระเศียรมาตั้งบูชา หลังจากนั้น พล.ต.จ.ปราโมทย์ จงเจริญ หัวหน้ากองตรวจคนเข้าเมือง มีจิตเลื่อมใสศรัทธา จึงได้จ้างช่างมาจัดทำองค์พระประกอบเข้ากับพระเศียร เมื่อ พ.ศ.2497 ต่อมาทางราชการได้ส่งมอบสถานที่ ตม.เดิมคืนให้แก่รัฐบาลเยอรมัน
จึงได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อเข้าเมืองมาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารแห่งนี้ เพื่อกราบไหว้สักการะบูชาอันเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สืบต่อไป

พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์

พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) 92 ปี
ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว (จำลอง) เพื่อนำไปประดิษฐาน
ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งใหม่

โดยพิธีเททองหล่อฯ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) เขตสาทร กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2563 (วันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9) โดยมีกำหนดการ เวลา 09.39 น.
พิธีบวงสรวง / เวลา 13.39 น. พิธีเททองหล่อฯ

น้อมกราบอาราธนา เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์/ และเรียนเชิญ พลตำรวจเอก
จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับพระนาม “พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์” (หลวงพ่อเข้าเมือง) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดเมตตาประทานนาม อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตา ทรงคุ้มครองรักษาชาวเมืองทั้งมวล” พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนาม ออป.ประจำพระองค์ มาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์ พระพุทธรูป อีกทั้งได้มีพระเมตตาลงอักขระในมวลสาร พร้อมทั้งอธิษฐานจิต เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาคณะทั้ง 9 รูป ได้โปรดเมตตาลงอักขระในมวลสาร
พร้อมทั้งอธิษฐานจิตเพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย

 1. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 2. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 3. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 4. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน
  จังหวัดนครปฐม
 6. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
 7. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 8. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 9. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

อีกทั้งในการประกอบพิธีเททองหล่อได้กราบอารธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป
เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคลในพิธีฯ ประกอบด้วย

 1. พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 2. พระธรรมสุธี วัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 3. พระเทพสุธี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 4. พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศ์วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 5. พระราชมงคลดิลก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 6. พระราชญานปรีชา วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 7. พระพิมลภาวนาพิธาน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 8. พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 9. พระศรีสิทธิวิเทศ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 10. พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

และได้น้อมกราบอาราธนาพระคณาจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ นั่งปรกอธิษฐาน
จิตจตุรทิศ จำนวน 4 รูป

1.พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 1. พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน) วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 2. พระครูยติธรรมนุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ ธมฺมทินโน) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 3. พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว ขนฺติพโล) วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวมถึงพระเกจิคณาจารย์ ที่ประชาชนในแต่ละจังหวัดเคารพนับถือศรัทธา  จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศได้โปรดเมตตาลงอักขระบนแผ่นทอง เงิน นาค พร้อมทั้งอธิษฐานจิต ตลอดจนนำชนวนมวลสารจากวัดที่สำคัญทั่วทุกภาค เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในครั้งนี้อีกด้วย อาทิ

ภาคกลาง วัดหลวงปู่ศุขปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท, วัดหลวงพ่อเงินบางคลาน,หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม จังหวัดอยุธยา, พระอาจารย์สุรศักดิ์ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม, วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

ภาคเหนือ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน, วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง, วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย, พระครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จังหวัดเชียงใหม่, หลวงพ่อไพบูลย์วัดเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย,  พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ภาคใต้ วัดพะโคะ หลวงปู่ทวด จังหวัดสงขลา,วัดฉลองหลวงพ่อแช่ม จังหวัดภูเก็ต, วัดท่านพุทธทาสสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออก พระราชจันทโมลี วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี, พระครูโสภิตปัญญากร วัดประดู่พระอารามหลวง และวัดระหารใหญ่ จังหวัดระยอง

ภาคตะวันตก วัดหลวงพ่ออุตตมะวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี, วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี, วัดหลวงแดงเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี, หลวงพ่อทองดี วัดหลวงพ่อสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดพระธาตุบังพวน และวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย, หลวงปู่ญาท่านเขียน 98 ปี สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสิม จังหวัดอุบลราชธานี, หลวงปู่เหลือง อายุ 93 ปี วัดกระดึงทอง,หลวงปู่อุทัย อายุ 95 ปี วัดตาด่าน และพระครูธวัชปิยาจารย์ วัดประชาสมนึก จังหวัดบุรีรัมย์, วัดศรีสุทโธ คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

โดยดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา ขนาด 49 นิ้ว, 19 นิ้ว, 9 นิ้ว, 5 นิ้ว และเหรียญบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดิษฐานประจำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ตลอดจนให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา โดยรายได้จากเช่าบูชาฯ เป็นกองทุนหลวงพ่อเข้าเมือง และเป็นสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวม

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการร่วมทำพิธีฯ

พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ร่วมทำพิธีเททองหล่อพระฯ

ในขณะทำพิธีได้เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คนไทยเชื่อว่าเป็นเสมือนแสงแห่งชัยชนะ เป็นลางดีที่จะช่วยคลี่คลายเงื่อนปมปัญหาสารพัดที่มีอยู่ให้ก้าวข้ามพ้นไป

 

รับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2563

ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งและที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู

ช่องทางการชำระเงิน
โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาสวนพลู
เลขที่ 182-0-191-68-0

หรือ สั่งจองผ่านเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย https://www.thailandpostmart.com/shop/immigration