ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 67

ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ ณ วันที่  21 มิ.ย.67