Course Tag: แรงงานต่างด้าว

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 65 และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมติดังกล่าว เร่งดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 65 [...] Read More

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล/ ตรวจลงตรา/ ขออยู่ต่อฯ แรงงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / ตรวจลงต [...] Read More

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 [...] Read More

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64

ประชาสัมพันธ์การจองคิวออนไลน์เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจัก [...] Read More