คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี

คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี

คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี

คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี ที่ได้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว และการสลักหลังสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป และปัจจุบันยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ท่านยังคงได้รับการขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ปี จนกว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะกำหนดระยะเวลาให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งนี้ หากมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัด จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไป

คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี