งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (เคาว์เตอร์ B1)

งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (เคาว์เตอร์ B1)

งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (เคาว์เตอร์ B1)