แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์

แจ้งประชาสัมพันธ์

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣📣
เพื่อลดความแออัดในการมารับบริการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงเปิดให้บริการเพิ่มเติม ดังนี้

🟢 การขออยู่ต่อฯ ทุกประเภท (เคาน์เตอร์ L,M,N,J ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ เคาน์เตอร์ K ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี) เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

🟢 สามารถขออยู่ต่อล่วงหน้าได้ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด 45 วัน

🟢 การรายงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พัก (เคาน์เตอร์ A,B ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

🟢 Re-entry Permit (เคาน์เตอร์ C2 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แจ้งประชาสัมพันธ์