ขอแจ้งปิดบริการระบบจองคิวออนไลน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ขอแจ้งปิดบริการระบบจองคิวออนไลน์เพื่อการปรับปรุงฟและพัฒนาระบบ

ผู้รับบริการสามารถ walk-in เข้าไปที่ศูนย์บริการ เพื่อขอรับบริการได้ตามปกติค่ะ

ขอแจ้งปิดบริการระบบจองคิวออนไลน์เพื่อการปรับปรุงฟและพัฒนาระบบ