เปิดให้บริการจองคิวออนไลน์ สำหรับจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

เปิดให้บริการจองคิวออนไลน์สำหรับจัดเก็บอัตลักษณ์ ณ ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ ฯ ไอที สแควร์ หลักสี่ (งด Walk-in)

 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  ขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งนายจ้างทราบ กรณีดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์ให้กับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในพื้นที่  ณ  ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ – ตรวจลงตรา – ขออยู่ต่อ สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 (ณ ศุนย์การค้า ไอที สแควร์ หลักสี่) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน  จึงขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการจากระบบ Walk-in เป็นการ “จองคิวออนไลน์” ผ่านทางเว็บไซต์  www.immbkklabour.com  เท่านั้น  (สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว)

*** ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ *** เฉพาะบริการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลเท่านั้น ***  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

📞 0-2408-5602

📞 0-2147-5644

📞 0-2530-4535