ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค. 2566 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และได้รับการขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งปี

ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค. 2566 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และได้รับการขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งปี

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 ข้อ 1 ที่กำหนดระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งปี สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 48 แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี ตามมาตรา 50 แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ให้คนต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็ว ตามกำหนดเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด นั้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้มีประกาศให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566