การขอตรวจลงตราย้อนหลัง

การขอตรวจลงตราย้อนหลัง

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. ใบนัดรายงานตัวจาก ทสภ.
 2. คำขอ ตม.22
 3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 4. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 5. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
 6. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 7. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
 8. ค่าธรรมเนียม
  – หนึ่งครั้ง 1,900 บาท
  – หลายครั้ง 3,800 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 2 สัปดาห์

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226