การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

  1. แบบฟอร์ม ตม.20
  2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
  3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
  4. ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน(ต้นฉบับ)พร้อมสำเนา หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
  5. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
  6. ใบแจ้งความ
  7. บัตรประจำตัว(พยาน) พร้อมสำเนา
  8. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
  9. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 3 สัปดาห์

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226