การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

  1. แบบฟอร์ม ตม.13
  2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
  3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)
  5. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  6. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 นาที

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226