ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

  1. แบบฟอร์ม ตม. 18
  2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรก, หน้า VISA, หน้าตราขาเข้าคร้ังสุดท้าย
  3. ทะเบียนบ้าน(ทร.14)(ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 2 ชุด หน้าเลขที่บ้าน เพื่อจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
  4. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
  5. ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  6. สูติบัตร หรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
  8. ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 191,400 บาท หรือ 95,700 บาท แล้วแต่กรณี

ระยะเวลาดำเนินการสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226