ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีไม่มีที่ว่างหรือชำรุด

การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีไม่มีที่ว่างหรือชำรุด

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

  1. แบบฟอร์ม ตม.20
  2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
  3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงกับทะเบียนบ้าน)
  5. ทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน(ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 1 ชุด หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
  6. ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาหน้าแรก และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
  7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
  8. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 1,900 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 4 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-7869
โทรสาร 0-2143-8226