ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

  1. แบบฟอร์ม ตม.18
  2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
  3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย ติดรูปถ่ายไม่เกิน 5 ปี และที่อยู่ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตรงตรงกับทะเบียนบ้าน )
  4. ทะเบียนบ้าน(ต้นฉบับ)พร้อมสำเนา 1 ชุด หน้าเลขที่บ้าน และหน้าชื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้อง
  5. เอกสารการเข้าเมือง(ถ้ามี)
  6. ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
  7. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซนติเมตร จำนวน 5 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใช้รูปถ่ายโพลารอยด์)
  8. ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 19,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 32 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

กองกำกับการ 1 (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 2
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0-2141-9905
โทรสาร 0-2143-8226