การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (สำหรับแรงงานต่างด้าว)

การจัดเรียงเอกสารการต่อวีซ่า (VISA) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

  • กลุ่มเดิม มติ ครม.20 สิงหาคม 2562
   (วีซ่าเดิมสิ้นสุด 31 MAR 2021, 30 SEP 2021 และ 31 MAR 2022)
  • กลุ่มเดิม มติ ครม.4 สิงหาคม 2563
   (ยังไม่ได้ต่อวีซ่าดวงแรกหรือวีซ่าเดิมสิ้นสุด 31 MAR 2021, 30 SEP 2021 และ 31 MAR 2022)
  • กลุ่มเดิม มติ ครม.10 พฤศจิกายน 2563
   (วีซ่าเดิมสิ้นสุดระหว่างวันที่ 1 NOV 2020 – 31 DEC 2021)

  • กลุ่มตามบันทึกความเข้าใจฯ (MOU)
   (วีซ่าเดิมสิ้นสุดระหว่างวันที่ 1 JAN 2021 – 31 DEC 2021)

ลำดับ

รายการ

หมายเหตุ

1

หนังสือเดินทางตัวจริง + สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ

พร้อมรับรองสำเนา

2

แบบฟอร์ม ตม.7 (กรอกรายละเอียดทั้งหมดพร้อมติดรูปถ่าย)

3

สำเนาใบอนุญาตทำงาน / ใบรับคำขอ + ใบเสร็จรับเงินจาก สนง.จัดหางานพื้นที่

พร้อมรับรองสำเนา

4

สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนา

นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

5

หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) + สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้จัดการ พร้อมรับรองสำเนา

นายจ้างเป็นนิติบุคคล

6

หนังสือมอบอำนาจ + อากรแสตมป์ 10 บาท + สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา

กรณีนายจ้างมอบหมายฯ

7

ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
  • กลุ่มมติ ครม. 20 ส.ค. 62, 4 ส.ค. 63 และ 10 พ.ย. 63
   ต้องต่อ VISA ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ส.ค. 65
  • กลุ่ม MOU ที่ VISA สิ้นสุดระหว่าง 1 ม.ค. – 2 ส.ค. 64
   ต้องต่อ VISA ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 ก.พ. 65
  • กลุ่ม MOU ที่ VISA สิ้นสุดระหว่าง 3 ส.ค. – 31 ธ.ค. 64
   ต้องต่อ VISA ให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ VISA สิ้นสุด
  • คนต่างด้าวต้องมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมนายจ้าง
   ทั้งนี้ นายจ้างอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่มีสัญชาติไทยมาดำเนินการแทนตนเองได้

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ ก่อนมาต่อวีซ่า (ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64)

นายจ้าง/คนต่างด้าว ➡ ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานฯ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมการจัดหางานกำหนด

 

การจัดเรียงเอกสารการย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่

(TRANSFER STAMPS TO NEW PASSPORT)

ลำดับ

รายการ

หมายเหตุ

1

แบบฟอร์มย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่

Download

2

หนังสือเดินทาง (เล่มเก่า) และหนังสือเดินทาง (เล่มใหม่)

3

สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ (เล่มเก่า + เล่มใหม่)

คนต่างด้าว
รับรองสำเนาถูกต้อง

4

สำเนาใบอนุญาตทำงาน / ใบรับคำขอ + ใบเสร็จรับเงินจาก สนง.จัดหางานพื้นที่

คนต่างด้าว
รับรองสำเนาถูกต้อง

5

เอกสารของนายจ้าง
5.1 นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
5.2 นายจ้างเป็นนิติบุคคล
• หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) + สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้จัดการ

นายจ้าง
รับรองสำเนาถูกต้อง

6

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6.1 สำเนาหนังสือรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)
6.2 หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ (กรณีชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ในหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน)

คนต่างด้าว
รับรองสำเนาถูกต้อง

คนต่างด้าวสามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยให้จองคิวออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1