วิสัยทัศน์ สตม.

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่นำสมัย มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล ได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติ รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

พันธกิจ

  • เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองการควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งระบบ
  • สงเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง
  • ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการคนต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของสังคมโลก
  • พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และการปฏิบัติวิถีใหม่ (New Normal)

ค่านิยมหลัก

“เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ นำสมัย ด้วยมาตรฐานสากล”

  • เทคโนโลยี คือสิ่งที่สำคัญ
  • พัฒนาตน พัฒนาคน
  • เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
  • ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก
วิสัยทัศน์ สตม.