ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล/ ตรวจลงตรา/ ขออยู่ต่อฯ แรงงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / ตรวจลงตรา / ขออยู่ต่อฯ แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ที่ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้ว (อนุญาตถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 / 13 กุมภาพันธ์ 2568) แต่ยังไม่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล / รับการตรวจลงตรา / ขออยู่ต่อฯ (VISA) สามารถมาดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม [...] Read More

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เปิดให้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection) สำหรับแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  ให้มาดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Collection)  กับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ชั้น T ⏰ นัดหมายล่วงหน้าโดยจองคิวออนไลน์เท่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ shorturl.at/aeOV3 หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ คู่มือการจองคิวออนไลน์ : shorturl.at/lrS25 เอกสารสำหรับจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล : shorturl.at/fvxEN 🔖 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566   Read More