Tag: แรงงานต่างด้าว

เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  เปิดศูนย์บริการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว และเมียนมา) เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ  ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ บริเวณ ชั้น T   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565    ตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 กำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมจัดหางานในพื้นที่ และออกใบรับคำขออนุญาตทำงาน (บ.ต.50) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ที่ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมือง โดยดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น หลังจากคนต่างด้าวได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ ให้มาดำเนินการยื่นขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ […]

Read More